Guilin 5 daysDongbei 7 days
Henan 6 daysShanghai & Jiangnan 8 days
Guilin 7 Days$399 Beijing Shanghai Deluxe 10 DayYunnan 7-8 Days

Yunnan - Shangri La 8-9 Days